Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden PrettyMum Trading

ARTIKEL 1 AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door
koper bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens, van
de juistheid waarvan verkoper mag uitgaan. Aanbiedingen
zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven.
2. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden, indien
zulks van geval tot geval uitdrukkelijk is bedongen, door
de verkoper aangegaan onder de opschortende
voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informaties
blijkt, dat de koper voldoende kredietwaardig is.
3. Indien niet binnen 14 werkdagen na het aangaan van de
overeenkomst door de verkoper schriftelijk aan de koper
wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden
uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van
de koper, wordt de overeenkomst definitief.

ARTIKEL 2 VERZENDING EN LEVERING
1. De levering is geschiedt, zodra de zaken aan het
spoorwegstation of de laadplaats van een ander openbaar
vervoermiddel zijn afgegeven en bij eigen of overig
vervoer, zodra de zaken in het vervoermiddel zijn geladen,
tenzij anders is overeengekomen. In geval van francolevering
geschiedt de levering vóór het magazijn
(gelijkvloers) van de koper.
2. De verkoper kan nader contracteren, dat alleen orders met
een waarde boven een door hem aan te geven bedrag
franco worden geleverd. Voor orders beneden dit bedrag
wordt in dat geval de vracht aan de koper in rekening
gebracht. Voor afroeporders geldt in laatstbedoeld geval
dat per zending aan het door de verkoper gestelde
minimum moet worden voldaan, om voor franco-levering
in aanmerking te komen.
3. Voor zover niet anders is overeengekomen, gelden de
opgegeven prijzen voor levering “af fabriek” of magazijn,
exclusief omzetbelasting.
4. Alle prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het sluiten van
de overeenkomst geldende wettelijke eisen,
wisselkoersen, invoerrechten, belastingen en heffingen
(hierna te noemen “kostprijsfactoren”). Verhogingen in de
kostprijsfactoren voorafgaande aan aflevering, kunnen
leiden tot aanpassing van de koopprijs.
5. Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor risico
van koper.

ARTIKEL 3 DE LEVERTIJD
1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering.
De verkoper verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de
opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk
voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs
niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding
verplicht de verkoper niet tot enige vergoeding, noch geeft
zij de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
2. Indien bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk
is bedongen dat de levering vóór of op een bepaalde dag
moet geschieden, wanneer dus de leveringstermijn een
essentieel bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst,
zijn de voor de koper uit overschrijding van de
leveringstermijn voortvloeiende gevolgen voor rekening
van de verkoper, onverminderd het recht van de koper de
overeenkomst te ontbinden.
3. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde
vermoedelijke levertijd, wordt de verkoper een nadere
termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn
is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd
met een maximum van een maand. Bij overschrijding van
deze nadere termijn heeft de koper het recht de
overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te
verlangen.

ARTIKEL 4 RECLAMES
1. Eventuele reclames dienen binnen 1 jaar na levering der
zaken schriftelijk ter kennis van de verkoper te worden
gebracht. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient de
reclame echter terstond nadat de omstandigheden die tot
de reclame aanleiding geven, ter kennis van de koper zijn
gekomen, schriftelijk te worden ingesteld. Iedere levering
is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z.
dat reclames, die betrekking hebben op een bepaalde
levering, geen invloed uitoefenen op voorafgaande of
volgende leveranties.
2. Op straffe van niet ontvankelijkheid van eventuele
reclames dient de koper de zaken terstond na ontvangst
op zichtbare gebreken te controleren.
3. Reclames die door hun aard of naar usance niet binnen de
gestelde termijn van 1 jaar na levering der zaken kunnen
worden ingesteld, kunnen met inachtneming van het in lid
1 en 2 bepaalde alsnog worden ingesteld.
4. Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming, of
in andere gevallen, kunnen de zaken door de koper slechts
geretourneerd worden nadat de verkoper zich daarmede
schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien verkoper niet
binnen 10 werkdagen na een schriftelijk verzoek daartoe
van koper reageert, wordt hij geacht akkoord te zijn
gegaan. Ingeval verkoper zich niet akkoord verklaart dient
hij zijn weigering te beargumenteren. Retourzendingen
zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten
de verplichting tot betaling der factuurbedragen onverlet,
terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van
de koper zijn.
5. Door of in opdracht van de koper verrichte reparaties aan
geleverde zaken, van welke aard ook en uit welke oorzaak
ook verricht, worden niet door de verkoper vergoed, tenzij
deze zich vooraf schriftelijk met het verrichten van die
reparaties heeft akkoord verklaard.

ARTIKEL 5 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid
van de verkoper voor schade veroorzaakt door gebreken
van het geleverde, beperkt tot het netto factuurbedrag
van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exoneratie
voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.
2. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade
waaronder schade van derden of winstderving, tenzij de
gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar
onredelijk bezwarend zijn.
ARTIKEL 6 DE BETALING
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling te
geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, netto.
Deze termijn is fataal.
2. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is
de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1% van
het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de
maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden, met
een maximum van 10% per jaar.
3. De koper is door het enkele sluiten der koopovereenkomst
verplicht tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten,
daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en
advies voorafgaande aan de procedure, in verband met
het niet nakomen van de koper van enige verplichting
jegens de verkoper, ongeacht de in lid 2 van dit artikel
bedoelde rentevergoeding. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen maximaal 15 % van het te
vorderen bedrag met een minimum van € 12.

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van de
verkoper zolang de koper niet heeft voldaan aan de
vorderingen betreffende de tegenprestatie voor:
- door de verkoper aan koper krachtens de
overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of
- krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten
behoeve van de koper verrichte of nog te verrichten
werkzaamheden of diensten, alsmede
- ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in
de nakoming van zodanige overeenkomsten.
Ter zake van deze zaken verkrijgt verkoper tevens het
(mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van alle
openstaande vorderingen jegens koper, alsmede voor wat
betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van verkoper
verloren gaat door be-/verwerking, natrekking,
zaaksvorming of op andere wijze.
Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen jegens de
verkoper niet nakomt, worden alle vorderingen van de
koper terstond en ten volle opeisbaar en is verkoper
bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud
voortvloeiende rechten te effectueren.

2. De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet
bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig
zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de
zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te
vervreemden. Deze bevoegdheid vervalt op het moment
dat aan de koper (voorlopige) surséance van betaling
wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt
verklaard. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud
vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid
van vorderingen aan derden.
3. De verkoper heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te
allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn,
waar deze zich ook bevinden.
4. Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag,
van schorsing van betalingen, van aanvraag van surséance
van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken
des kopers, heeft de verkoper het recht, de overeenkomst,
of dat gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd,
zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst
vereist is, te ontbinden en de nog niet betaalde zaken
terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding
van eventueel verlies, dat door een en ander, voor hem
mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering,
welke verkoper ten laste des kopers heeft, ineens en
terstond opeisbaar.
5. Koper kan met een derde overeenkomen dat deze voor
hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van
de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een
derde, die in de vordering van de verkoper wordt
gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud als
omschreven in dit artikel niet te vervallen.

6. In het geval van subrogatie als bedoeld bij lid 5 levert de
verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken
waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de
gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af
houdt de koper de omschreven zaken voor de
gesubrogeerde derde.
7. Subrogatie in de vordering door en overgang van de
voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in lid 5
en 6 laten onverlet dat de koper de verkoper kan
aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze
tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten
overeenkomsten.

ARTIKEL 8 CREDITNOTA’S
1. Eventuele creditnota’s worden met de eerstvolgende
factuur, doch uiterlijk binnen een maand verrekend.
ARTIKEL 9 NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING
1. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan
elke omstandigheid buiten toedoen van de verkoper,
waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst
wordt verhinderd.
2. In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming is de
verkoper niet gehouden aan enige termijn en is hij
bevoegd de overeenkomst geheel of ten dele niet uit te
voeren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te
zijn. De verkoper stelt de koper schriftelijk van een
situatie van een niet toerekenbare tekortkoming in kennis.

3. Wanneer binnen drie maanden na het intreden van een
niet-toerekenbare tekortkoming een prijsverhoging
noodzakelijk is, is de verkoper tot toepassing daarvan
gerechtigd. De koper is bevoegd binnen 8 dagen nadat
hem de prijsverhoging is medegedeeld, de overeenkomst
te ontbinden. Indien de prijsverhoging later intreedt dan
na drie maanden na het sluiten der overeenkomst, en
meer bedraagt dan voor de betreffende zaken algemeen
gebruikelijk is, heeft de koper de bevoegdheid binnen 8
dagen nadat hem de prijsverhoging is medegedeeld, de
overeenkomst te ontbinden.
4. Wanneer de koper door een niet-toerekenbare
tekortkoming niet in staat is de overeenkomst na te
komen, kan hij niet tot nakoming worden gedwongen. De
koper dient de verkoper terstond schriftelijk van een
situatie van een niet toerekenbare tekortkoming in kennis
te stellen.
ARTIKEL 10 ONTBINDING
1. Verkoper heeft het recht zonder dat een voorafgaande
schriftelijke ingebrekestelling is vereist de overeenkomst
door een schriftelijke verklaring aan koper te ontbinden in
geval:
- van niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming door
de koper van zijn verplichtingen uit de overeenkomst;
- het faillissement van koper wordt uitgesproken of
koper zelf surseance van betaling of faillissement
aanvraagt;
- buitengerechtelijke schuldsanering van koper;
In de bovenstaande gevallen heeft verkoper voorts het
recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te
schorten.
2. Indien verkoper instemt met ontbinding, zonder dat er
sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het
recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals
kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling
van schade en aansprakelijkheid.

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE
RECHTER
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering
daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van
de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de
rechtbank in het arrondissement waar verkoper is
gevestigd.


PrettyMum Trading is een handelsnaam van PrettyMum BV.
PrettyMum BV is geregistreerd bij de KvK te Amsterdam
Dossier: 34130247